Polityka prywatności SCALLIER Sp. z o.o.

 1. Wprowadzenie

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą firmą oraz oferowanym przez nas usługami. Jednocześnie chcielibyśmy, aby w kontaktach z nami czuli się Państwo bezpiecznie w zakresie ochrony Państwa danych osobowych.

Nasi pracownicy i współpracownicy zostali przez nas zobowiązani do zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

II. Informacje ogólne

III. Co to są dane osobowe i co oznacza przetwarzanie danych?

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

„Przetwarzaniem danych osobowych” jest z kolei operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, taka jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.

IV. Kiedy niniejsza Polityka ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których SCALLIER jest administratorem danych osobowych i je przetwarza. Dotyczy to zarówno przypadków, w których SCALLIER przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

Poniżej wskazujemy nasze pełne dane jako administratora danych osobowych:

SCALLIER Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 16/7A, 61-725 Poznań, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000392170, posiadająca REGON: 301813492 oraz NIP: 783 167 87 83.

V. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

 1. Pozyskane od Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach, zależnie od sytuacji, w której uzyskaliśmy do nich dostęp:
  1. zawarcia i wykonania umowy łączącej Państwa ze SCALLIER, w tym również rozpoznania ewentualnych reklamacji;
  1. wykonania ciążących na SCALLIER obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, realizacji obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług;
  1. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co może obejmować sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi, czyli w uzasadnionym interesie SCALLIER;
  1. marketingu bezpośredniego usług SCALLIER, czyli w uzasadnionym interesie SCALLIER;
  1. tworzenia raportów, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne SCALLIER, obejmujące w szczególności raportowanie, badania marketingowe, targetowanie reklam, remarketing, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych, oceny funkcjonowania strony internetowej SCALLIER, w tym statystyk oglądalności podstron.
  1. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do celów innych niż tutaj wskazane, chyba że SCALLIER uzyska na to Państwa zgodę lub też inny sposób wykorzystania tych informacji będzie wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa.
  1. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do:
   1. wykonania zawartej z Państwem umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SCALLIER – podstawą prawną jest ten obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   1. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SCALLIER, tj. do celów marketingu bezpośredniego naszych usług, zapobiegania oszustwom lub dochodzenia i obrony roszczeń – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes SCALLIER lub naszych klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, jednak nie wpłynie to na legalność wcześniejszego wykorzystania przez nas Państwa danych.
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że SCALLIER nie będzie w stanie wykonać działań, na potrzeby których dane są wymagane.

VI. Automatyczne podejmowanie decyzji

W oparciu o Państwa dane osobowe SCALLIER nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

VII.  Gromadzenie danych przez naszą stronę internetową

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
 2. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 3. nazwę stacji użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 4. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 5. czas nadejścia zapytania,
 6. pierwszy wiersz żądania HTTP,
 7. kod odpowiedzi HTTP,
 8. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 9. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do naszej strony nastąpiło przez odnośnik,
 10. informacje o przeglądarce użytkownika,
 11. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

VIII. Cookies

Mechanizm Cookies nie jest przez nas wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o osobach odwiedzających naszą stronę internetową ani śledzenia ich nawigacji. Stosowane na naszych stronach pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych. Więcej na temat plików cookies znajdziecie Państwo [tutaj].

IX. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

 1. SCALLIER będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów, czyli:
  1. przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy oraz okres, po którym nastąpi przedawnienie roszczeń wynikających z tej umowy;
  1. przez czas wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, a następnie przez okres, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. organy państwowe mogą nałożyć na nas karę finansową;
  1. w przypadku gdy SCALLIER przetwarza dane osobowe na podstawie zgody – do momentu jej wycofania;
  1. w przypadku, gdy SCALLIER przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu ustania tego interesu (np. upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienie się osoby, której dane dotyczą, dalszemu przetwarzaniu (w sytuacjach, gdy zgodnie z przepisami prawa, taki sprzeciw przysługuje);
  1. w przypadku marketingu bezpośredniego naszych usług – do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  1. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.

X. Przekazywanie danych innym podmiotom

 1. Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
  1. podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu lub wspierające nas w naszej działalności:
   1. podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu (tzw. procesorzy),
   1. podmioty świadczące na rzecz SCALLIER usługi hostigowe,
   1. podmioty dostarczające nam usługi oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu IT,
  1. inni administratorzy danych, przetwarzający je we własnym imieniu:
   1. audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni i podatkowi,
   1. banki, inne instytucje płatnicze,
   1. towarzystwa ubezpieczeniowe,
   1. podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską, spedycyjną, przewozową,
   1. firmy windykacyjne.
  1. SCALLIER nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy tzn. obszar Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii, ani do organizacji międzynarodowych.
  1. SCALLIER może udostępnić wybrane informacje Państwa dotyczące właściwym organom publicznym (w tym organom ścigania) lub osobom trzecim, gdy jest to wymagane przez właściwe ustawy, inne przepisy prawa lub wyroki sądowe. Konieczność udostępnienia danych osobowych może być również spowodowana przeprowadzaniem audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa.
  1. SCALLIER nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim.

XI. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez SCALLIER przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (co ogranicza się do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody i w sposób zautomatyzowany;
  1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  1. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  1. Niezależnie od powyższych uprawnień mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym na cele marketingu bezpośredniego.
  1. Mają Państwo też prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane z naruszeniem prawa.

XII. Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się ze SCALLIER, jako administratorem danych:

XIII. Zmiany polityki prywatności

SCALLIER może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca poniżej.

Data ostatniej aktualizacji polityki prywatności: 25.10.2018r.

ABOUT SCALLIERTEAMReal estate portfolioLANDNEWSContact
privacy policyCOOKIES
© 2022 Scallier · All rights reserved