Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@scallier.com w tytule wiadomości wpisując „CV –stanowisko”.

Wysłanie aplikacji będzie oznaczać, że wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Scallier Sp. z o.o. swoich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli w Państwa dokumentach aplikacyjnych znajdują się dane osobowe szczególnych kategorii, takie jak np. dane dotyczące orzeczenia o niepełnosprawności lub inne dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do ich przetwarzania konieczna będzie Państwa zgoda:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych kategorii, zawartych w CV lub innych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”

Jeżeli chcecie Państwo brać udział w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Scallier Sp. z o.o. prosimy o udzielenie nam dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach dla celów przyszłych rekrutacji.”

Administratorem Państwa danych osobowych jest Scallier Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 16/7A, 61-725 Poznań.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda, która może zostać odwołana w każdym czasie.

Podanie danych w zakresie przewidzianym w art. 22(1) Kodeksu pracy, to jest: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych, w tym innych danych kontaktowych niż adres do korespondencji, jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – nie dłużej niż 1 rok.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, do żądania ograniczenia lub usunięcia Państwa danych, a nadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Państwa dane nie będą podstawą do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.