Zarządzanie nieruchomościami

Nasze długoterminowe podejście zapewnia inwestorom stabilny wzrost

Zarządzamy majątkiem i nieruchomościami inwestorów zapewniając im profesjonalną, wieloletnią współpracę opartą na szczerości, rynkowej wiedzy i doświadczeniu oraz sprawności operacyjnej. Nasze kompleksowe rozwiązania są skupione na korzyści inwestora, mają zapewnić jego majątkowi stabilny wzrost poprzez zapewnienie ścisłej kontroli kosztów nieruchomości połączoną ze stałą pracą nad rozwiązaniami przynoszącymi zysk. Jako reprezentanci inwestorów staramy się zapewnić im najwyższe standardy zarządzania nieruchomościami oraz wciąż oceniamy perspektywy zwiększenia przychodów.

W całej Polsce zarządzamy nieruchomościami handlowymi wartymi setki milionów złotych

Nasze doświadczanie obejmuje rozbudowę i przebudowę portfela nieruchomości, repozycjonowanie posiadanych obiektów poprzez zmianę ich asortymentu lub profilu najemców, znajdowanie nowych możliwości rozwoju. Pomagamy właścicielom podjąć decyzję o przebudowie nieruchomości i przeprowadzić znaczące zmiany w obiektach, dopasowujemy powierzchnie do nowych najemców, optymalizując nieruchomości pod kątem rynkowych wymagań oraz znajdujemy dodatkowych źródła dochodu. Każde aktywa, którymi zarządzamy, są regularnie analizowane i sprawdzane naszymi standardowymi narzędziami nadzoru pod kątem przynoszonego zysku.

Tylko całościowe podejście do zarządzania nieruchomościami zapewnia najlepsze efekty. Dlatego nasze usługi łączą się i uzupełniają, dbając o majątek Inwestora w każdym jego aspekcie – od strategii po obsługę techniczną

Inwestorzy doceniają szerokie kompetencje naszego zespołu zarządczego

Scallier tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży, zarządcy sprawdzeni w działaniu, analitycy i prawnicy. Dzięki wiedzy i doświadczeniu tych ludzi, zawsze zapewniamy naszym klientom usługi świadczone na najwyższym poziomie. Profesjonalne zarządzanie, szczegółowe analizy rynku i trendów, obsługa prawna, bezpieczeństwo transakcji oraz przede wszystkim długoterminowe, szczere i obiektywne podejście, pozwala majątkom naszych inwestorów spokojnie wzrastać na nieustannie zmieniającym się rynku polskich nieruchomości handlowych.

Eine detaillierte Beschreibung der Dienste

W Scallier ustanawiamy, wdrażamy i kompleksowo wykonujemy strategie inwestorskie. Korzystnie zarządzamy środkami inwestora, dostarczając mu gotowy produkt. Zapewniamy stabilny wzrost majątku poprzez budowę, rozbudowę lub optymalizację portfela nieruchomości, pomagając zabezpieczyć przychody i zwiększyć ich wartość.

Kompletne rozwiązanie dla inwestora

 • Na podstawie dokładnej analizy rynku opracowujemy i wdrażamy skuteczną strategię inwestycyjną
 • Maksymalnie wykorzystujemy potencjał każdej działki i każdego obiektu, analizując różne scenariusze przebudowy czy rozbudowy
 • Kompleksowo zarządzamy nieruchomością – sprawujemy pełen nadzór i kontrolę nad prawidłowym funkcjonowania nieruchomości, obejmując swoim działaniem wszystkie tego aspekty: finanse i księgowość, sprawy techniczne i administracyjne, kontakty z najemcami, raportowanie, archiwizację dokumentacji
 • Zarządzamy najmem – Optymalizujemy wszystkie umowy w zarządzanym obiekcie, kontrolujemy przebieg umów i ich wykonanie. Negocjujemy przedłużenia umów z obecnymi najemcami i skutecznie pozyskujemy nowych. Maksymalizujemy przychód, utrzymujemy relacje z najemcami, zajmujemy się komercjalizacją nowobudowanych i rekomercjalizacją istniejących obiektów. Naszymi partnerami są znane sieci handlowe.
 • Zajmujemy się zarządzaniem technicznym obiektu – prowadzimy zlecone nam usługi takie jak prowadzenie administracji obiektu, ochrony, sprzątania, utrzymania zimowego
 • Prowadzimy marketing zarządzanych przez nas nieruchomości – efektywny wynajem lub korzystna sprzedaż wymagają dotarcia do międzynarodowego rynku, co zapewnia nasza szeroka baza najemców i świadczone przez ekspertów Scallier profesjonalne usługi marketingowe, wykorzystujące nowoczesne narzędzia promocji

W trakcie wykonywania usługi jesteśmy reprezentantem inwestora i oddanym strażnikiem wzrostu jego majątku w powierzonym zakresie. Całość usługi w ramach jednej firmy znacznie usprawnia komunikację i daje inwestorowi błyskawiczny wgląd w aktualną sytuację jego majątku. Jesteśmy jedynym, dedykowanym kontaktem.

Ta usługa Scallier pozwala inwestorom na lepsze nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego funkcjonowania nieruchomości. Wraz z przejęciem nieruchomości zarząd, kompleksowo zajmujemy się jej finansami i księgowością, sprawami techniczne i administracyjne, kontaktami z najemcami, raportowaniem i archiwizacją dokumentacji. Odciążamy inwestorów dając im gwarancję profesjonalnych usług zarządczy prowadzonych według najwyższych standardów.

Scallier zarządza nieruchomościami handlowymi w Polsce wartymi setki milionów złotych. Kompleksowe zarządzanie nieruchomością obejmuje niezwykle szeroki zakres działań, które spokojnie można powierzyć naszym specjalistom:

Przejęcie nieruchomości w zarząd

 1. Odbiór nieruchomości protokołem zdawczo-odbiorczym przy udziale przedstawiciela właściciela i najemcy.
 2. Odbiór dokumentacji projektowej, dokumentacji dotyczącej realizacji inwestycji mającej wpływ na zarządzanie nieruchomością, dokumentacji powykonawczej, dokumentów formalno-prawnych, w tym umów najmu, aneksów i porozumień. Odbiór udzielonych gwarancji i protokołów szkoleń, a także polis ubezpieczeniowych.
 3. Przejęcie wszystkich kodów, kluczy do obiektu (w zależności od specyfikacji).
 4. Finanse i księgowość

  1. Fakturowanie najemców za najem i dodatkowe opłaty.
  2. Przygotowanie budżetu dla nieruchomości.
  3. Realizacja zatwierdzonego budżetu.
  4. Koordynacja i kontrola wykonania rocznego planu operacyjnego.
  5. Prowadzenie właściwej gospodarki ekonomicznej nieruchomości.

  Zarządzanie – sprawy techniczne i administracyjne

  1. Przeprowadzanie regularnych inspekcji powierzchni wynajętych przez najemcę w celu zapewnienia właściwego sposobu wykorzystania pomieszczeń oraz zgodności tego wykorzystania z warunkami zawartymi w umowie najmu.
  2. Zapewnienie utrzymania budynku w należytym stanie, weryfikacja zgodności dokumentacji, atestów i certyfikatów oraz innych czynności wymaganych przepisami prawa obciążających właściciela lub zarządcę w tym prowadzenie Księgi Obiektu Budowlanego.
  3. Kontrola usuwania awarii i jej skutków.
  4. Koordynacja i monitoring usług świadczonych przez podwykonawców.
  5. Nadzorowanie prac remontowych bieżących oraz prac prowadzonych przez firmy zewnętrzne w budynku.
  6. Opracowywanie dokumentacji operacyjnej nieruchomości.
  7. Weryfikacja uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji i rękojmi dla budynku udzielonych zarówno przez wykonawców jak i dostawców usług, egzekwowanie praw wynikających z przysługujących gwarancji.

  Kontakt z najemcami

  1. Bieżący kontakt i współpraca z najemcą w zakresie realizacji ich zobowiązań wynikających z umów najmu.
  2. Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez najemcę a związanych z zarządzaniem nieruchomością.
  3. Kontrola i dokładanie starań, aby najemca wykorzystywał przedmiot najmu w sposób oraz dla celów wskazanych w umowie najmu.
  4. Weryfikacja działań najemcy w zakresie obowiązków wskazanych w umowach najmu, a także możliwości w zakresie: instalacji szyldów i reklam, promocji, remontów i modernizacji, podnajmu.
  5. Bieżące informowanie Właściciela nieruchomości w przypadku aktualizacji stawek czynszu najmu, kończących się umów najmu na 6 miesięcy przed zakończeniem jej trwania.

  Raportowanie

  1. Raporty finansowe, dotyczące wpływów z tytułu: czynszu najmu; opłat dodatkowych oraz re-faktur mediów a także kosztów ponoszonych przez właściciela oraz serwisowych z podziałem na operacyjne oraz marketingowe.
  2. Raport kosztów i zużycia mediów wykazujący rozbieżności.
  3. Prowadzenie aktualnego rent-roll w zakresie umów najmu.
  4. Raport dotyczący stanu należności wraz z wiekowanie należności przygotowany we współpracy z biurem rachunkowym/działem księgowym Właściciela.
  5. Raport uwzględniający pojawiające się rozbieżności w przychodach i kosztach operacyjnych.
  6. Inne raporty, które zażyczy sobie właściciel w związku ze świadczeniem usług objętych umową.

  Archiwizacja dokumentacji

  1. Przechowywanie oryginałów oraz kopii wszelkich dokumentów dotyczących zarządzanej nieruchomości w tym w szczególności:
   • Oryginałów umów najmu, aneksów, porozumień oraz protokołów zdawczo-odbiorczych.
   • Kopii gwarancji bankowych, weksli oraz deklaracji wekslowych.
   • Oryginałów umów z gestorami sieci, podwykonawcami oraz podmiotami świadczącymi usługi na rzecz nieruchomościami.
   • Kopii polis ubezpieczeniowych, decyzji organów administracji publicznej
   • Oryginałów otrzymywanej oraz kopii wysyłanej korespondencji z podwykonawcami, dostawcami, najemcami, organami administracji publicznej i innymi, w tym decyzji i korespondencji dotyczącej opłat i podatków od nieruchomości

Zajmujemy się zarządzaniem technicznym obiektów. Kompleksowość usług Scallier obejmuje nawet najdrobniejsze i najbardziej „przyziemne” kwestie zarządzania, by inwestorzy również nimi musieli zaprzątać sobie głowy.

Wykonujemy zadania zlecone przez property managera, m.in.:

 • Zajmujemy się administracją obiektu
 • Zapewniamy ochronę nieruchomości
 • Utrzymujemy porządek wewnątrz i na zewnątrz obiektów
 • Prowadzimy prace utrzymania zimowego
 • Dokonujemy niezbędnych napraw i modernizacji

Zawsze dbamy o kosztową optymalizację usług, ich wysoką jakość i bezpieczeństwo, zarówno pod względem technicznym jak i osobowym.

services-zarzdzanie-circle

Hauptkontaktdaten:

Ilona Marcinkowska-Słoma

Ilona Marcinkowska-Słoma

Koordynator ds. Zarządzania Nieruchomościami

+48 661-595-595

Średni kwartalny przyrost nowej powierzchni
oddawanej nam w zarządanie