Projekt UE

Informacja o projekcie realizowanym przez Scallier Sp. z o. o.

Scallier Sp. z o. o. realizuje projekt pn.: „Poprawa konkurencyjności firmy Scallier Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania nieruchomościami komercyjnymi”.
Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności firmy Scallier Sp. z o. o. oraz poprawa jej konkurencyjności na rynku poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji internetowej i mobilnej w oparciu o technologię iBeacon. Aplikacje będą innowacyjnym narzędziem dla Wnioskodawcy wspomagającym zarządzanie przez Niego rozproszonymi po całej Polsce nieruchomościami komercyjnymi. Realizacja inwestycji jest zgodna z misją i strategią rozwoju firmy, przez spełnienie potrzeb własnych i rynku.
Efektem projektu jest wdrożenie do oferty firmy ulepszonej oraz nowej usługi poprzez zakup i wdrożenie aplikacji webowej i mobilnej Scailler, jako narzędzia do zarządzania nieruchomościami komercyjnymi w oparciu o technologię iBeacon.

Projekt został wsparty przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Wartość projektu: 492 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 180 000,00 PLN

oznaczenie-ue

Zapytanie ofertowe z dnia 18 lipca 2016 roku

Zapytanie ofertowe z dnia 18 lipca 2016 roku – dotyczące zakupu i wdrożenia aplikacji webowej i mobilnej Scallier do obsługi nieruchomości komercyjnych w oparciu o technologię iBeacon w ramach poddziałania 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w procedurze wyboru wykonawcy usługi dotyczącej dotyczące zakupu i wdrożenia aplikacji webowej i mobilnej Scallier do obsługi nieruchomości komercyjnych w oparciu o technologię iBeacon w ramach projektu: „Poprawa konkurencyjności firmy Scallier Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.”.

Oferty prosimy dostarczyć do Scallier Sp. z o. o.:
a) osobiście, pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby firmy – ul. Mielżyńskiego 16/4,
61-725 Poznań w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 16.00 dnia 26.07.2016r. Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.
b) pocztą elektroniczną na adres mailowy biuro@scallier.com, najpóźniej do końca dnia (23:59) 26.07.2016r.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Opublikowano dnia 18.07.2016

Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 1/2016 z 18.07.2016r

Informacje o wynikach

Opublikowano dnia 28.07.2016

Informacja o projekcie realizowanym przez Scallier Sp. z o. o.

Scallier Sp. z o. o. realizuje projekt pn.: „Poprawa konkurencyjności firmy Scallier Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania nieruchomościami komercyjnymi”.

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności firmy Scallier Sp. z o. o. oraz poprawa jej konkurencyjności na rynku poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji internetowej i mobilnej w oparciu o technologię iBeacon. Aplikacje będą innowacyjnym narzędziem dla Wnioskodawcy wspomagającym zarządzanie przez Niego rozproszonymi po całej Polsce nieruchomościami komercyjnymi. Realizacja inwestycji jest zgodna z misją i strategią rozwoju firmy, przez spełnienie potrzeb własnych i rynku.

Projekt został wsparty przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

oznaczenie-ue

Opublikowano dnia 06.09.2016